МТСП:МФ Тевдовски и МТСП Царовска на „Форумот на добри компании“: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво

Наслов на медиум: Министерство за труд и социјална поликтика
Датум: 10.12.2018
Наслов на текст: МФ Тевдовски и МТСП Царовска на „Форумот на добри компании“: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво
Линк: http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mf-tevdovski-i-mtsp-carovska-na-forumot-na-dobri-kompanii-vladata-kompaniite-i-gragjanskiot-sektor-p.nspx

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *