Бизнис Инфо: Градење на капацитети и вештини-една од клучните компоненти за развој на еко системот на социјалните претпријатија

Објавено од медиумот Бизнис Инфо на ден 09.10.2018: Градење на капацитети и вештини-една од клучните компоненти за развој на еко системот на социјалните претпријатија
Линк: https://bi.mk/gradenjeto-kapaciteti-i-veshtini-edna-od-kluchnite-komponenti-za-razvoj-na-eko-sistemot-na-socijalnite-pretprijatija/

 

Бизнис Инфо: Градење на капацитети и вештини-една од клучните компоненти за развој на еко системот на социјалните претпријатија

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *