Бизнис Инфо: Бенефитите од социјално претприемништво – тридневен настан во Битола

Повеќе информации за настанот „Бенефитите од социјално претприемништво – тридневен настан во Битола„ можете да најдете на веб-сајтот Бизнис Инфо објавено на ден 26.06.2018.
Линк: https://bi.mk/benefitite-od-socijalnoto-pretpriemnishtvo-tridneven-nastan-vo-bitola/

 

Бизнис Инфо: Бенефитите од социјално претприемништво - тридневен настан во Битола

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *