Editor

Editor

Продолжува вториот циклус на менторски средби за занаетчии и туристичко-угостителски бизниси

Менторите и занаетчиите од пограничниот регион со Косово (Полошки, Скопски и Североисточен регион) продолжуваат со полна пареа да ги реализираат менторските средби насочени кон поддршка на нивниот развој, особено во поглед на подобрена промоција и продажба на нивните производи. Сесиите…