КОНКУРС за пријавување на учество на обуки за занаетчии и туристичко-угостителски бизниси од Тетово и околината / SHPALLJE Për regjistrimin e pjesëmarjes në trajnime për artizanate dhe bizneset turistike-hotelierike nga Tetova dhe rrethina

Проектот „Заживување на занаетите и градење култура за заеднички туристички развој“  објавува конкурс за пријавување на занаетчии и туристички и угостителски бизниси од општина Тетово и околината за учество на специјално дизајнирани обуки.

Целта на обуките

Обуките имаат за цел да им помогнат на занаетчиите и туристичко-угостителските бизниси да ја подобрат својата понуда, промоцијата и пласманот на своите производи и услуги, односно да допрат до поголем број клиенти и да ја зголемат својата конкурентност на пазарот, како и активно да се вклучат во проект кој ќе понуди и дополнителни форми на поддршка.

Во рамките на проектот, учесниците ќе имаат и можност да бидат дел од активности за развој на нова туристичка понуда на општина Тетово и регионот. Понудата ќе се темели на традиционалните занаети и процесот на нивната изработка. Дополнително, ќе имаат и можност да учествуваат на два прекугранични саеми на занаетчии кои, во рамките на проектот, ќе се организираат во Тетово и Призрен.

Теми на обуките

Заинтересираните кандидати кои ги задоволуваат критериумите за учество, може да се пријават за една, две или сите три од следниве обуки:

  • Развој на бизнис модел и бизнис план (2 дена)
  • Дигитален маркетинг и онлајн продажба (3 дена)
  • Дизајн на производ и брендирање (1 ден)

Секој учесник на обуките ќе има можност и за дополнителни индивидуални менторски средби со консултант во некоја од горе наведените области.

Критериуми за учество

Овие обуки се наменети за кандидати кои ги исполнуваат следниве услови:

  • Се правни лица (фирми или друго релевантно правно лице) од општина Тетово, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње и Врапчиште.
  • Занаетчии од истите општини (предност имаат креативни и традиционални занаети кои се атрактивни за креирање на туристичка понуда).
  • Туристички и угостителски бизниси, особено оние кои се темелат на локалното кулурно наследство и традиција.

Во таа смисла, ги повикуваме да се пријават сите оние кои се занимаваат со креативни занаети, како што се изработка на накит од злато/сребро и друг материјал, изработка на филигран, сувенири и друг тип предмети од дрво, бакар и сл., изработка на традиционална облека; приготвување на храна на традиционален начин – традиционални слаткари, бурекџилници и сл., микро и мали туристичко-угостителски бизниси – туристички водичи, етно ресторани, етно сместувачки капацитети, B&B хотели, тур оператори, локални туристички агенции и сл., коњички клубови и останати субјеки од полето на адреналински туризам.

* Оваа листа не е исцрпна и служи само за да даде насока за тоа кои типови на учесници се најсоодветни за овие обуки.

Обуките ќе се спроведуваат во периодот од мај – декември 2023 со физичко присуство на локација во Тетово, во групи од 15 до 20 учесници.

Начин и рок за пријавување

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат критериумите за учество, можат да се пријават на два начини:

  • по електронски пат со пополнување на онлајн пријава на следниот линк, или
  • со директно поднесување на апликација до општина Тетово до долу наведеното контакт лице:

Ленарт Ајдини

Телефон: 072 662 308

e-mail: [email protected]

Рокот за пријавување е до 19 мај, 2023 година до 16:00 часот.

Селектираните кандидати ќе бидат контактирани од страна на проектниот тим.

За дополнителни информации околу начинот на организација на обуките, пишете ни на [email protected] или јавете се на 076 360 107 (Ѓорѓи Кушевски).

***********************************************************************************************************************************

Projekti ‘’Ringjallja e zejeve dhe ndërtimi I kulturës për zhvillimin e përbashkët të turizmit’’ shpall konkurs për regjistrimin e zejtarëve dhe bizneseve hotelierike turistike nga Komuna e Tetovës dhe rrethina për të marrë pjesë në një program trajnimi.

Qëllimi i programit

Programi i trajnimit synon të ndihmojë artizanët dhe bizneset turistike-mikpritëse për të përmirësuar ofertën, promovimin dhe vendosjen e tyre, për të arritur një numër më të madh klientësh dhe për të rritur konkurrencën e tyre në treg, , si dhe për t’u angazhuar në një projekt që do të ofrojë edhe forma shtesë mbështetjeje.

Pjesëmarrësit gjithashtu do të kenë mundësinë të jenë pjesë e aktiviteteve për zhvillimin e një oferte të re turistike në komunën e Tetovës dhe rajonin më gjërë. Oferta do të bazohet në zanatet tradicionale dhe procesin e prodhimit të tyre. Përveç kësaj, ata do të kenë mundësinë të marrin pjesë në dy panaire artizanale, të cilat në kuadër të projektit do të organizohen në Tetovë dhe Prizren.

Temat e trajnimit:

Kandidatët e interesuar që plotësojnë kriteret e pjesëmarrjes mund të aplikojnë për një, dy ose të tre trajnimet e mëposhtme:

– Zhvillimi i modelit të biznesit dhe planit të biznesit (2 ditë)

– Marketingu dixhital dhe shitjet online (3 ditë)

– Dizajni dhe brendimi i produktit (1 ditë)

Secili pjesëmarrës në trajnim do të ketë mundësinë për takime shtesë individuale mentoruese

me një konsulent në një nga fushat e mësipërme.

Kriteret për pjesëmarrje:

Këto trajnime janë të dedikuara për kandidatët që plotësojnë këto kushte:

– Kompani dhe zejtarë nga komuna e Tetovës, Tearcës, Jegunovcës, Zhelinës, Bërvenicës, Bogovinës dhe Vrapçishtit.

– Bizneset e turizmit dhe mikpritjes bazuar në trashëgiminë kulturore dhe traditën

– Artizanët nga të njëjtat komuna (zanatet preferenciale krijuese dhe tradicionale të cilat

janë tërheqëse për krijimin e një oferte turistike).

-Bizneset e turizmit dhe mikpritjes, veçanërisht ato të bazuara në trashëgiminë dhe traditën kulturore lokale.

Në këtë mënyrë, i ftojmë të gjithë ata që merren me përpunimin e bizhuterive prej ari/argjendi dhe materialeve të tjera të regjistrohen; prodhimi i filigranit, suvenireve dhe i llojeve të tjera të objekteve nga druri, bakri etj.; qepja e rrobave tradicionale; përgatitja e ushqimit në mënyrë tradicionale – pastiçeri, pregatitja e byrekut etj.; mikro bizneset turistike dhe mikpritëse që kanë të bëjnë me – guidat turistike, restorantet etnike, objektet e akomodimit etnik, hotelet B&B, operatorët turistikë, agjencitë lokale të udhëtimit, etj., klubet e kuajve dhe subjekte të tjera nga fusha e turizmit adrenalin.

* Kjo listë nuk është gjithëpërfshirëse dhe shërben vetëm për të dhënë drejtim se çfarë lloje pjesëmarrësish janën më të përshtatshmet për këto trajnime.

Trajnimet do të zhvillohen në periudhën nga muaji  Maj deri në Dhjetor 2023 me prezencë fizike në lokacion në Tetovë, në grup prej 15 deri në 20 pjesëmarrës.

Mënyra dhe afati i regjistrimit

Të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kriteret për pjesëmarrje mund raportojnë në dy mënyra:

– në mënyrë elektronike duke plotësuar një aplikim online në linkun e mëposhtëm, ose

– me dorëzimin e drejtpërdrejtë të një aplikacioni në komunën e Tetovës siç është specifikuar më poshtë personi kontaktues:

Lenart Ajdini

Tel: 072 662 308

e-mail: [email protected]

Afati i fundit për aplikim është 19 maj 2023 ora 16:00.

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga ekipi i projektit.

Për informata shtesë rreth mënyrës së organizimit të trajnimeve, shkruani në [email protected] ose telefononi në numrin 076 360 107 (Gjorgji Kusevski).